آدرس:

تهرانسر بلوارگلها نبش خيابان هفدهم پ٢٤٤

تلفن:

۴۴۵۰۹۲۳۹ – ۴۴۵۱۱۵۳۴ ۰۲۱

همراه:

۰۹۱۲۳۸۶۰۵۹۱

ایمیل:

info@pamchalpaint1@gmail.com

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید