موارد مصرف:

این تینر از حلال های عالی و استاندارد و با کیفیت در جهت ارتقاء کیفیت فیلم رنگ رویه ساخته شده است و از آنجایی که دارای حلالیت بالا و کیفیت ممتاز ی می باشد توصیه

می شودجهت رنگ های رویه استفاده گردد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید