موارد مصرف:

این آستری ها بر پایه رزین های آلکیدی بوده و در قالب یک سیستم جهت حفاظت سازه های فلز در برابر عوامل خوردگی و افزایش چسبندگی رنگهای رویه به سطح مصرف می

شوند.آستری های این گروه حاوی پیگمنت های ضد خوردگی می باشند.

مشخصات فنی:

تعداد اجزاء:یک جزئی

براقیت: مات

 

فامکد فام رنگدانسیتهدرصد جامد حجمیپوشش تئوری (m2/lit)ضخامت فیلم تر هرلایه (میکرون)ضخامت فیلم خشک هرلایه (میکرون)
کرم1211/29408/8-10/0100-11540-45
اخرابی3421/554910/8-12/280-9040-50
اخرابی3551/454810/6-12/085-9540-45
اخرابی3751/675412/0-13/575-8540-45
خاکستری7201/38408/8-10/0100-11540-45

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید