رنگهای حفاظتی دارای انواع و کاربردهای مختلفی می باشد که در ادامه انواع مختلف آن مورد برسی قرار گرفته است.

اپوکسی سالونت فری مخصوص مخازن آب آشامیدنی

معرفی و کاربرد : این محصول دو جزیی و بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین بهداشتی با بهترین مواد اولیه موجود در بازار تهیه گردیده است. این محصول برای سطوح آهنی و بتنی مناسب بوده و در برابر عوامل خورنده و اسیدهای ضعیف و قلیا و بسیاری از حلال ها مقاومت عالی دارد. براقیت بالا , دوام و مقاومت بسیار عالی در مقابل آب این محصول نسبت به سایر پوشش های مشابه باعث شده است بطور وسیعی در مخازن آب آشامیدنی و لوله های آب از آن استفاده شود.

پرايمر زينك ريچ اپوكسي پلي آميد

معرفی و کاربرد يك آستر دو جزيی غنی شده از روی، بر پايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد می باشد. درصد بسيار بالای گرد روی در فيلم خشك می تواند سطوح آهنی و فولادی را از طريق الكترو شيميايی و حفاظت کاتدی محافظت نمايد و به همين دليل به عنوان لايه آستری اوليه در سطوح فولادی بكار می رود. اين پرايمر مقاومت بسيار عالی در مقابل رطوبت و محيط های دريايی دارد اما اغلب جهت افزايش مقاومت خوردگی بصورت سيستم پيشنهاد می گردد.

پرایمر اپوکسی استر

معرفی و کاربرد : یک پرایمر سریع خشک یک جزئی می باشد که دارای چسبندگی مناسبی به روی سطوح فلزی بوده و در شرایط آب و هوایی خورنده ضعیف تا متوسط قابل اعمال است. این پوشش در عین سختی مناسب انعطاف پذیری مطلوبی نیز دارد و با تجه به ویژگی های منحصر به فرد کاربرد وسیعی در صنایع دارد.

پرایمر اپوکسی پلی آمید اخرایی

معرفی و کاربرد : يك آستـر ضد خوردگـی دوجزئـی بر پايه رزين اپوكسـی سخـت شونده با پلی آمید و دارای پیگمنت كرومات روی می باشد. اين پوششها به عنوان آستری جهت سطوح فولادی به كار رفته و اغلب بوسیله پوشش رويه جهت مقاصد تزئینی يا حفاظتی مجدداً رنگ آمیزی می شوند .اين پوششها در قیاس با رنگهای روغنی الکیدی مقاومت بسیار عالی در برابر اغلب مواد خورنده داشته و در مقابل انواع مواد شیمیايی ( از قبیل اسیدها و بازها )و عوامل فرسايش پايدارند.

پرایمر پوشش کف EF1

معرفی و کاربرد : ﭘﺮاﻳﻤﺮ پوشش ﻛﻒ EF1الوان ﺑﺮ پایه رزین ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوري روز دﻧﻴﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. این محصول جهت پوشش دهی سطوح بتنی و سیمانی سازه ها شامل ساختمانها، سالنهای تولید، پارکینگهای طبقاتی استفاده شده و با نفوذ در منافذ بتن و واکنش شیمیایی با ترکیبات آن یک لایه عبور ناپذیر در برابر آب و بخارات و گازها ایجاد می کند. این پرایمر قابلیت واکنش با سطوح مرطوب و خیس را نیز داراست. ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ لایهﻫﺎي فوقانی و ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺿﻌﻒ ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺘﻦ را ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﺣﻼل و همچنین مشخصات ویژه فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی پرایمر  اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ، ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ جهت استفاده در ﺳﻴﺴﺘﻢ های ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن و اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﺒﺪلﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

پرایمر زینک اتیل سیلیکات (۲ جزئی)

معرفی و کاربرد :  ﯾﮏ آﺳﺘﺮ ﺳﻪ ﺟﺰﯾﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه از روي، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﺗﯿﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﮔﺮد روي در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح آﻫﻨﯽ و ﻓﻮﻻدي را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮو ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪ آﺳﺘﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺳﻄﻮح ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ دارد، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤـﺎل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣـﺮﻃﻮب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣـﺮارﺗﯽ تا ۴۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘـﯿﮕﺮاد از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ می ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر رود.

پرایمر زینک فسفات آلکیدی

معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ آﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻓﺴﻔﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده است.

پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید

معرفی و کاربرد :  يك پرايمر ضد خوردگی دو جزيی بر پايه رزين اپوکسی و هاردنر پلی آميد می باشد .اين پرايمر به عنوان لايه اول در يك سيستم رنگ برای سطوح خارجی مخازن، اسکلتهای فلزی، خطوط لوله کارخانجات شيميايی، پالايشگاه ها و مناطق ساحلی کنار دريا مورد استفاده قرار می گيرند . پوشـشهای اپوکسی ميانی و رويه اپوکسی و يا پلی اورتان را می توان به صورت يك لايه نهايی روی سطـوح فلـز دارای آستری به کار برد.

پرایمر زینک کرومات آلکیدی

معرفی و کاربرد : اﯾﻦ ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رزﯾﻦ اﻟﮑﯿﺪ و ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﮐﺮوﻣﺎت روي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﯿﮕﻤﻨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺗﻀﻤـﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دوام ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓـﻠﺰ آﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑـﯽ دارا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ آﺳـﺘﺮي ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید